#TakieKatowice jest konkursem stworzonym w ramach projektu #TakieKatowice – Ocalamy od zapomnienia i kierowany jest do uczniów Akademickiego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.

 

Regulamin konkursu „#TakieKatowice – Ocalamy od zapomnienia”

1. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu obywatelskiego Inicjatywy Lokalnej Urzędu Miasta Katowice autorstwa Jacka Durskiego: „#TakieKatowice – Ocalamy od zapomnienia”.

2. Konkurs przeprowadzony jest wśród uczniów Akademickiego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach oraz mieszkańców dzielnicy Zawodzie miasta Katowice.

3. Konkurs zorganizowany jest w dwóch kategoriach:

a. Dokument filmowy opublikowany na portalu takiekatowice.xlo.pl – praca indywidualna lub dwuosobowa;

b. Fotoreportaż – cykl zdjęć opublikowanych na portalach takiekatowice.xlo.pl oraz wikimedia.org – praca indywidualna.

4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu więcej niż jedną pracę. Prace te będą rozpatrywane osobno.

5. Opis i kryteria oceny prac zamieszczone zostały w punktach 12 i 13.

6. Jako przekazanie pracy konkursowej rozumie się dostarczenie filmu do organizatora. W przypadku fotoreportażu, obowiązkowe jest jednoczesne opublikowanie zdjęć w zasobach Wikimedia Commons.

7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wypełnienia „Karty zgłoszeniowej” (dostępnej u organizatora)  zawierającej:

a. imię, nazwisko, wiek (w dniu zgłaszania pracy);

b. nazwę użytkownika (login) na wikipedii/wikimedii – dotyczy autorów fotoreportażu; 

c. tytułu pracy;

d. krótki opis swojej pracy konkursowej;

e. jeżeli uczestnik konkursu przygotował więcej niż jedną pracę, wypełnia tylko jedną kartę powtarzając punkty c i d.

8. Termin oddawania prac: 14 października 2019 r.

9. Nagrody: w obu kategoriach dla uczniów zajmujących I, II oraz III miejsce przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Organizator zastrzega sobie prawo połączenia obu kategorii w jedną, w przypadku stwierdzenia niewielkiej ilości prac jednej z nich.

10. Jury składać się będzie z nauczycieli Akademickiego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach oraz osób z instytucji partnerskich, specjalistów w dziedzinie ocenianych prac.

11. Wyniki ogłoszone zostaną do 31 października 2019 r. (na stronie takiekatowice.xlo.pl oraz na internetowej szkoły). Werdykt jury jest ostateczny.

12. Dokument filmowy w formie reportażu, wywiadu etc. będący rejestracją dziedzictwa materialnego lub niematerialnego powiązanego bezpośrednio lub pośrednio z miastem Katowice.

Wymogi dotyczące filmu:

a. czas trwania filmu 3-5 minut wyłączając napisy początkowe i końcowe;

b. film nie może naruszać:

•  praw autorskich,

•  wizerunku osób w nim występujących,

•  ogólnoprzyjętych norm społecznych;

c. film musi zostać dostarczony do organizatora na nośniku lub za pomocą usług takich jak googledrive, wetransfer;

d. na ocenę pracy wpływać będą takie aspekty jak:

•  pomysłowość wyboru tematu oraz jego realizacji;

•  jakość merytoryczna dokumentu;

•  jakość materiału.

13. Fotoreportaż to cykl dziesięciu zdjęć przedstawiający dowolny obiekt będący elementem materialnego dziedzictwa kulturowego Katowic.

Wymogi dotyczące zdjęć:

a. zdjęcia muszą być poprawne pod względem technicznym (ostrość, ekspozycja etc.);

b. zdjęcia muszą umożliwiać wydruk w formacie A4 o rozdzielczości przynajmniej 200dpi;

c. dopuszcza się podstawową obróbkę komputerową poprawiającą jakość zdjęcia: kadrowanie, poprawa balansu bieli, kontrastu czy nasycenia. Nie dopuszczalne jest stosowanie filtrów i efektów tworzących z dokumentu pracę plastyczną;

d. zdjęcia muszą być opublikowane na serwerze wikimedia.org (z godnie z zasadami tam obowiązującymi);

e. na ocenę pracy wpływać będą takie aspekty jak:

•  pomysł na oddanie istoty fotografowanego obiektu;

•  kompozycja oraz aspekt techniczny zdjęć;

•  dostosowanie zdjęć do standardów wikimedia.org (tytuł, opis).

14. Na wszelkie pytania techniczne dotyczące konkursu odpowiada Jacek Durski.

15. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

16. Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku (w zakresie dokumentowania oraz promocji inicjatywy „#TakieKatowice – Ocalamy od zapomnienia”).

17. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora, informacji w zakresie projektu „#TakieKatowice – Ocalamy od zapomnienia”, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

18. W przypadku uczestnika, który w chwili zgłoszenia pracy na konkurs nie ukończył 18 lat, do karty zgłoszeniowej dołącza podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademickie X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach przy ul. Karola Miarki 6.

2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

3. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

6. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.